AKTUALNE OFERTY PRACY

nasz zespół jest kompletny, obecnie nie oferujemy pracy etatowej.

Zapraszamy do współpracy ankieterów i teleankieterów, koordynatorów terenowych http://www.bcmm.com.pl/pl/dla-ankieterow/

 


FORMULARZ APLIKACYJNY

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:
- administratorem udostępnionych w toku rekrutacji danych osobowych jest spółka BCMM - badania marketingowe sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 23/8 legitymująca się numerem KRS: 0000067600, NIP: 9540022369 zwana w dalszej części Administratorem;
- udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego na stanowisko ankietera, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. wyrażonej zgody;
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż do 12 miesięcy od chwili pozyskania danych osobowych;
- kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, a w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany - prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia realizowane mogą być w dowolnej formie;
- decyzje dotyczące osoby kandydata nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.