SONDAŻE darmo

WYBRANE RAPORTY Z BADAŃ SONDAŻOWYCH 

Nastroje Dekarzy – ceny usług dekarskich w górę! 

Dominująca grupa dekarzy (49%) przewiduje, że w 2021 roku będzie takie samo zapotrzebowanie na ich usługi jak w ubiegłym roku, a ponad połowa (54%) spodziewa się w tym roku wzrostu cen na rynku usług dekarskich – wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2021”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe w  ramach kolejnej edycji cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD . Szczegóły – kliknij RAPORT

Nowelizacja prawa budowlanego – czy usprawni proces inwestycyjny?

19 września 2020r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, której głównym celem było ograniczenie biurokracji, uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie. Jednak według badań przeprowadzonych przez BCMM – badania marketingowe, w ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD, aż 42% architektów uważa, że wprowadzone zmiany nie wpłyną realnie na uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Szczegóły – kliknij RAPORT

Działania podejmowane przez salony optyczne w czasie zarazy  

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 również dotkliwie dotyka salony optyczne, jednak – jak wynika z raportu „Działania podejmowane przez salony optyczne podczas trwającej epidemii koronawirusa”, który powstał na podstawie danych uzyskanych z sondażu przeprowadzonego przez BCMM we wrześniu 2020 – aż 67% salonów optycznych starało się aktywnie wykorzystać ten trudny dla branży czas. Jakie głównie podejmowane były działania? Kliknij  RAPORT

Spadek nastrojów wśród projektantów  wnętrz – wrzesień 2020 

Po badaniu nastrojów wykonawców wnętrz (maj 2020) zapytaliśmy o ocenę sytuacji rynkowej tych, którzy wnętrza projektują. Oczywiście spadek nastrojów jest widoczny i spowodowany  z pewnością epidemią koronawirusa i jej negatywnym wpływem na krajową gospodarkę. Jednak branża projektowania wnętrz nie została dotknięta kryzysem tak mocno jak inne. Wyniki sondażu kliknij RAPORT

Minorowe nastroje wykonawców wnętrz – maj 2020 

W ramach badań rynku budowlanego OMNIBUD zapytaliśmy wykonawców wnętrz o ocenę obecnej sytuacji w ich branży i perspektywy jej rozwoju. Sondaż przeprowadzony był pod koniec maja 2020, badanie zrealizowano techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie n=400 firm wykonawczych, specjalizujących się w pracach wykończeniowych wewnątrz budynków.  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami: kliknij RAPORT

Skąd się wziął COVID-19?

Zainspirowani wynikami badań społeczeństwa amerykańskiego, postanowiliśmy również Polakom zadać pytanie o źródło pochodzenia koronawirusa SARS-CoV-2. Badanie zostało zrealizowane we współpracy z internetowym panelem badawczym Ariadna techniką CAWI na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1081 osób w dniach 24-27 kwietnia 2020 roku. Wyniki badań, a także ich porównanie z odpowiedziami w badaniu amerykańskim, to całkiem interesująca lektura. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:  kliknij RAPORT

Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w czasie zarazy

w obecnej sytuacji gospodarczej wywołanej wprowadzeniem stanu epidemii choroby COVID-19, wszyscy żyjemy w niepewności. Brak stabilizacji, izolacja oraz zagubienie przedłużają czas gospodarczego i społecznego wyhamowania. Pod koniec marca i w pierwszych dniach kwietnia, podjęliśmy próbę zebrania z rynku informacji przeprowadzając wśród ponad 300 firm internetowy sondaż dotyczący tego, jakie działania przedsiębiorcy zamierzają podjąć w drugim kwartale tego roku. Zapraszamy do zapoznania się z raportem BCMM „Gospodarcze efekty epidemii koronawirusa – planowane działania przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku”. Mamy nadzieję, że zawarte tam wyniki pomogą Państwa firmie w podejmowaniu decyzji w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Szczegółowe wyniki badań kliknij RAPORT

Architekci odczuwają pierwsze skutki epidemii koronawirusa

Instytut BCMM – badania marketingowe po raz 11 przeprowadził coroczny barometr nastrojów architektów. Badanie przeprowadzono w dniach 12-30 marca 2020 roku, a więc na początku rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Architekci pytani byli o ocenę obecnej sytuacji rynkowej swojego biura architektonicznego oraz o przewidywane zmiany cen i popytu na usługi w 2020 roku. Aż 38% badanych architektów przewiduje w 2020 roku spadek popytu na usługi biur architektonicznych. 30% uważa, że popyt utrzyma się na tym samym poziomie, a zdaniem 12% respondentów wzrośnie zapotrzebowanie na usługi biur architektonicznych. 19% architektów deklaruje, że nie jest w stanie przewidzieć jak kształtować się będzie popyt na usługi w 2020 roku. Podobne nastroje wśród architektów obserwowaliśmy w kryzysowym dla budownictwa 2012 roku – wtedy aż 45% architektów przewidywało spadek popytu na usługi biur, a ostatecznie wartość produkcji budowlano – montażowej zmniejszyła się o 7,3% w stosunku do 2011 roku. Szczegółowe wyniki badań kliknij RAPORT

Na rynku usług dekarskich w 2020 r. przewidywany wzrost cen.

Poziom zadowolenia dekarzy z sytuacji rynkowej ich firm w 2019 roku wyniósł 79% – aż tylu dekarzy uznało ubiegły rok za bardzo dobry lub raczej dobry. Odsetek respondentów pozytywnie oceniających koniunkturę rynkową w minionym roku jest najwyższy w historii pomiarów zrealizowanych przez BCMM wśród dekarzy! W bieżącym roku firmy dekarskie spodziewają się podobnej, dobrej koniunktury – dominuje opinia, że popyt na ich usługi w 2020 roku będzie taki sam jak w roku 2019 (tak wskazuje 51%).  Jednak ceny usług dekarskich wzrosną – aż dwie trzecie dekarzy przewiduje ich wzrost. Szczegółowe wyniki badań kliknij RAPORT

Na rynku optycznym dobrze jest, optycy zadowoleni!

Optycy optymistycznie oceniają sytuację na rynku optycznym. Jak wynika z badania, które zrealizowaliśmy w II połowie 2019 r. na próbie 400 salonów optycznych, aż 31% badanych wskazało, że przychody ich salonów wzrosną w porównaniu do roku ubiegłego, blisko połowa (48%) nie dostrzega znaczących zmian, a jedynie 14% respondentów spodziewa się zmniejszenia wartości sprzedaży swojej placówki. Dobra koniunktura trwa, oby jak najdłużej. Szczegóły udostępniamy w wycinku raportu, kliknij RAPORT

Czyżby koniec dobrej koniunktury na rynku budowlanym?

Po bardzo optymistycznym roku 2018, w którym aż 53% firm ogólnobudowlanych przewidywało wzrost swoich przychodów, w tym roku, jak wynika z naszego sondażu, zaobserwować możemy spadek pozytywnych nastrojówWedług najnowszej edycji raportu – „Nastroje wykonawców 2019” – odsetek firm, które spodziewają się w 2019 roku wzrostu swoich przychodów, wynosi 40%, co stanowi spadek o 13 punktów procentowych w porównaniu do roku ubiegłego. Sytuację swojej firmy gorzej oceniają przedstawiciele większych firm ogólnobudowlanych (zatrudniających 6 i więcej pracowników), wśród których aż 20% przewiduje w tym roku spadek przychodów. Szczegółowe wyniki badań kliknij RAPORT

Czy zbliża się koniec dobrej koniunktury dla architektów?

Kolejny rok z rzędu większość architektów jest zadowolona z obecnej sytuacji na rynku, jednak coraz bardziej liczna zaczyna być grupa przewidujących spadek koniunktury – tak wynika z raportu „Nastroje architektów 2019”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.  Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 10 lat coroczny barometr nastrojów architektów. Architekci pytani są o ocenę obecnej sytuacji rynkowej, a także o przewidywania co do kształtowania się popytu na usługi architektoniczne oraz o spodziewane zmiany cen usług biur architektonicznych w najbliższym roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami najnowszej edycji sondażu nastrojów architektów – kliknij RAPORT

Połowa polskich architektów bierze udział w konkursach architektonicznych.

Pod koniec 2018 r. zapytaliśmy architektów o udział w konkursach architektonicznych. Okazuje się, że blisko połowa badanych pracowni architektonicznych (49%) brała udział w takich konkursach, w tym 15% w ostatnich 12 miesiącach, a 34% dawniej. Wśród większych pracowni architektonicznych, zatrudniających co najmniej 4 architektów, odsetek uczestniczących w konkursach wynosi 67% (dla porównania wśród samodzielnych architektów jedynie 37%). Szczegółowe wyniki badań kliknij RAPORT

Czy architekci są świadomi planów wprowadzenia kodeksu urbanistyczno – budowlanego?

Architekci są świadomi tego, że z początkiem 2018 roku prawdopodobnie wejdą w życie pierwsze ustawy związane z kodeksem urbanistyczno – budowlanym. O planach wprowadzenia kodeksu wie 86% z badanych architektów. Jedna czwarta ankietowanych deklaruje, że zapoznała się już ze zmianami, które wywoła wprowadzenie kodeksu.
Aż 94% architektów zrzeszonych w Izbie Architektów RP słyszało o planach wprowadzenia kodeksu urbanistyczno – budowlanego. Wśród pozostałych architektów odsetek ten jest mniejszy i wynosi 67%.
W konsultacjach/konferencjach dotyczących kodeksu urbanistyczno – budowlanego brało udział 11% badanych architektów (13% wśród członków Izby Architektów RP, 7% wśród pozostałych architektów). Informacja o prowadzonych konsultacjach/konferencjach dotarła natomiast ogółem do prawie trzech czwartych respondentów (85% wśród należących do Izby Architektów, 51% wśród pozostałych).
Szczegółowe wyniki badań kliknij RAPORT

Kolejny dobry rok dla małych firm ogólnobudowlanych.

Po raz kolejny – czwarty rok z rzędu – rośnie pozytywny nastrój wśród małych firm ogólnobudowlanych (specjalizujących się głównie w budownictwie mieszkaniowym) – wynika z cyklicznego sondażu, który przeprowadziliśmy jesienią 2017 r.
Wzrostu przychodów spodziewa się w 2017 roku 41% badanych firm ogółem, w tym 36% mniejszych firm (1-5 zatrudnionych) i 49% większych wykonawców (powyżej 6 zatrudnionych). Dla porównania w ubiegłym roku odsetek respondentów deklarujących wzrost przychodów wynosił 35%, a w „kryzysowych” latach 2012-2013 jedynie 20%.
Jednocześnie zaobserwować można sukcesywnie malejącą liczbę firm negatywnie postrzegających koniunkturę w branży. Odsetek wykonawców spodziewających się spadku przychodów zmniejszył się do 9% (w ubiegłym roku wynosił 17%, a w 2013 roku aż 51%).
Szczegółowe wyniki badań kliknij RAPORT.

Coraz więcej Polaków stołuje się poza domem, a jak często?

Według sondażu BCMM – badania marketingowe, zrealizowanego we wrześniu 2017 r., na ogólnopolskiej próbie n= 1616 dorosłych mieszkańców Polski (w wieku 18-65 lat), 59% respondentów deklaruje, że spożywa posiłki poza domem co najmniej kilka razy w miesiącu. Najczęściej spożywanym poza domem posiłkiem jest późny obiad lub kolacja a także lunch – blisko połowa badanych (odpowiednio 48% i 47%) co najmniej kilka razy w miesiącu wybiera się na takie posiłki do bistro, baru, restauracji czy stołówki. Co najmniej kilka razy w tygodniu najwięcej respondentów (17%) je poza domem i/lub miejscem pracy lunch, stąd zapewne wzrastająca popularność różnorodnych bistro. Jedzenie śniadania w punktach gastronomicznych jest również relatywnie często deklarowanym zachowaniem, co najmniej kilka razy w tygodniu je śniadanie poza domem 16% respondentów. A jaką kuchnię Polacy wybierają najchętniej? zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań, kliknij RAPORT.

Zgrabna, wysportowana sylwetka? Owszem tak! 38% Polaków aktywnie ćwiczy w salach treningowych (indoor).

38% Polaków (w wieku 20-65 lat, posiadających stałe dochody) ćwiczy w siłowni i/lub chodzi na zajęcia fitness. I to regularnie! Aż 81 % twierdzi, że aktywnie spędza czas w salach treningowych minimum raz w tygodniu.
Powody uczęszczania do klubów fitness, siłowni, klubów sportowych, itp. szczególnie różnicują się względem wieku badanych – dla młodszych respondentów (w przedziale wiekowym 20-44 lata) podstawowy czynnik to chęć atrakcyjnego wyglądu, w przypadku starszych ankietowanych (45-65 lat) duże znaczenie ma chęć dobrego samopoczucia oraz zdrowie.
Brak czasu (36%) a także preferowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu lub w domu (28%) to główne powody nieuczęszczania na zajęcia w salach treningowych. Jedynie 7,5% respondentów wskazało, że nie ćwiczy w siłowni czy klubie fitness z uwagi na brak takich miejsc w pobliżu miejsca zamieszkania.
Szczegółowe wyniki – kliknij RAPORT

Rośnie optymizm wśród architektów – wyniki cyklicznego sondażu nastrojów architektów 2017

49% pracowni architektonicznych dobrze ocenia sytuację rynkową, a jedynie 13% postrzega ją źle – wynika z kolejnej edycji sondażu nastrojów architektów (realizowanego cyklicznie od 2009r.)

Z najnowszego raportu BCMM wynika, że nastroje architektów nieznacznie polepszyły się w porównaniu do 2016 roku – odsetek respondentów oceniających bardzo dobrze lub raczej dobrze sytuację rynkową biura architektonicznego wzrósł z 46% do 49% obecnie. Równocześnie zmalała liczba badanych oceniających negatywnie sytuację rynkową (z 18% w 2016 roku do 13% obecnie). Dla porównania w „kryzysowych” latach 2012-2013 odsetek optymistów wynosił 23%, a pesymistów aż 37%. Nieznaczne polepszenie się nastrojów obserwowane jest zarówno
w mniejszych pracowniach, o zatrudnieniu do 3 architektów, w których zanotowano wzrost wskaźnika optymizmu z 43% do 45% jak i wśród większych biur architektonicznych (wzrost z 58% do 63%).

Przewidywania architektów dotyczące popytu na usługi biur architektonicznych nie różnią się istotnie od opinii obserwowanych w 2016 roku – blisko co trzeci badany (31%) spodziewa się wzrostu popytu w 2017 roku, natomiast dominująca grupa respondentów (42%) uważa, że zapotrzebowanie na usługi projektowe biur nie zmieni się w porównaniu do ubiegłego roku.

Chociaż ponad połowa badanych architektów (56%) wskazuje, że ceny usług w 2017 roku nie zmienią się w porównaniu do poprzedniego roku, to po raz kolejny wzrósł odsetek respondentów przewidujących wzrost cen usług architektonicznych – osiągnął on wartość 25% i jest najwyższym zanotowanym wynikiem w historii realizowanych pomiarów. Szczegółowe wyniki – kliknij RAPORT.

W jaki sposób przyszli emeryci chcą spędzać czas na emeryturze? 

Czy osoby ciągle aktywne zawodowo, ale już zbliżające się do wieku emerytalnego myślą o czasie spędzanym na emeryturze? Jak planują spędzać ten czas? Czy te plany są spójne dla mężczyzn i kobiet? Czy respondenci zabezpieczyli się już finansowo na czas zakończonej aktywności zawodowej? Takie pytania zadaliśmy w ankiecie internetowej  374  respondentom, kobietom i mężczyznom w wieku 45-65 lat, aktywnym zawodowo, mieszkającym w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Odpowiedzi znajdują się w raporcie. Kliknij RAPORT

Plany karnawałowe 2017 – osoby w wieku 20-45 lat
W styczniu 2017 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe, dotyczące planów na Karnawał 2017, osób w wieku 20-45 lat.

 • 38% badanych osób w wieku 20-45 lat planuje wziąć udział w zabawie karnawałowej;
 • wśród osób wybierających się na zabawę karnawałową 37% wybierze się do znajomych lub zorganizuje domówkę u siebie; 35% planuje udział w imprezie zorganizowanej w klubie, dyskotece, itp., 30% uda się na bal organizowany w hotelu, restauracji, itp.;
 • 41% badanych, którzy nie planują wziąć udziału w zabawie karnawałowej, to przede wszystkim osoby w wieku 30-34 lata z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Plany karnawałowe w przekrojach według płci i wieku: 20-24 lat , 25-29 lat , 30-34 lat , 35-39 lat , 40-45 lat .

WYBRANE RAPORTY Z BADAŃ SONDAŻOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU

Postawy architektów wobec zaostrzenia prawa budowlanego w 2016 r.
W listopadzie 2016 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące postaw architektów wobec zaostrzenia wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych od 1 stycznia 2017 roku. Zainteresowanych otrzymaniem pełnej wersji raportu i publikacją wyników prosimy o kontakt.

 • 57% badanych architektów popiera kolejne zaostrzenia prawa budowlanego (wymóg obniżenia wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych);
 • im większa firma architektoniczna, tym wyższa aprobata do wprowadzanych zmian. W pracowniach zatrudniających co najmniej 4 architektów współczynnik poparcia (65%) jest o 15 punktów procentowych większy niż w biurach zatrudniających jednego architekta (50%).

Zadowolenie polskich rowerzystów ze ścieżek rowerowych w 2016 r.
W listopadzie 2016 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące zadowolenia rowerzystów ze ścieżek rowerowych. Zainteresowanych otrzymaniem pełnej wersji raportu i publikacją wyników prosimy o kontakt.

  • 78% aktywnych rowerzystów korzysta ze ścieżek rowerowych w okolicy swojego zamieszkania, ponad połowa ocenia je dobrze lub bardzo dobrze. Co trzeci respondent postrzega je przeciętnie, a tylko 16% badanych przyznało oceny negatywne.
  • respondenci z miast liczących powyżej 200 tysięcy mieszkańców najwyżej oceniają zadowolenie ze ścieżek rowerowych (63% ocen dobrych
   i bardzo dobrych). Najgorzej ścieżki rowerowe oceniają rowerzyści z małych miast (46% ocen 4 i 5) oraz wsi (48% ocen 4 i 5).

 

Sytuacja firm ogólnobudowlanych w 2016 r.
W październiku 2016 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące sytuacji firm ogólnobudowlanych. Zainteresowanych otrzymaniem pełnej wersji raportu i publikacją wyników prosimy o kontakt. 

 • od trzech lat utrzymuje się pozytywny nastrój wśród małych firm ogólnobudowlanych, specjalizujących się głównie w budownictwie mieszkaniowym;
 • wzrostu przychodów spodziewa się 35% badanych firm. Jest to tendencja dostrzegana przez 31% mniejszych (1-5 zatrudnionych) i 44% większych (powyżej 6 zatrudnionych) firm wykonawczych. W porównaniu do kryzysowych lat 2012-2013 odsetek firm spodziewających się wzrostu przychodów wzrósł wśród mniejszych firm o połowę, natomiast wśród firm większych aż trzykrotnie.

Architekci o swojej sytuacji rynkowej w 2016 r.
W kwietniu 2016 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące sytuacji biur architektonicznych. Zainteresowanych otrzymaniem pełnej wersji raportu i publikacją wyników prosimy o kontakt.

 • nastroje architektów polepszyły się w porównaniu do sytuacji w 2015 roku – odsetek respondentów oceniających bardzo dobrze lub raczej dobrze sytuację rynkową biura architektonicznego wzrósł z 37% do 46%.
 • polepszenie się nastrojów obserwowane jest zarówno w mniejszych pracowniach, zatrudniających do 3 architektów, w których zanotowano wzrost wskaźnika optymizmu z 34% do 43%, jak i wśród większych biur architektonicznych (wzrost liczby badanych oceniających sytuację bardzo dobrze i raczej dobrze z 45% do 58%).
 • przewidywania architektów dotyczące popytu na usługi biur architektonicznych nie różnią się istotnie od opinii uzyskanych w poprzedniej edycji badania. Blisko co trzeci badany spodziewa się wzrostu popytu, natomiast dominująca grupa respondentów (42%) uważa, że zapotrzebowanie na usługi projektowe biur nie zmieni się w porównaniu z rokiem 2015.

Dekarze o koniunkturze rynkowej w 2016 r.
W lutym 2016 roku opublikowaliśmy wyniki badań dotyczących sytuacji na rynku usług dekarskich. Zainteresowanych otrzymaniem pełnej wersji raportu i publikacją wyników sondażu prosimy o kontakt.

 • dekarze stosunkowo dobrze oceniają miniony, 2015 rok – zdecydowanie lepiej niż 2012 i 2013 rok. Liczba respondentów pozytywnie postrzegających wyniki działalności swojej firmy (raczej dobry i bardzo dobry rok) wzrosła do 58%.
 • zdecydowana większość dekarzy jest również pozytywnie nastawiona wobec sytuacji na rynku budowlanym w 2016 roku, a jedynie 5% badanych wskazuje, że sytuacja rynkowa ich firmy może się pogorszyć.

WYBRANE RAPORTY Z BADAŃ SONDAŻOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU

W marcu 2015 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące sytuacji biur architektonicznych. Zainteresowanych publikacją wyników prosimy o kontakt.

W lutym 2015 roku opublikowaliśmy wyniki badań dotyczących sytuacji na rynku usług dekarskich. Zainteresowanych publikacją wyników sondażu prosimy o kontakt.

WYBRANE RAPORTY Z BADAŃ SONDAŻOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU

W grudniu 2014 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące sytuacji firm elektroinstalacyjnych. Zainteresowanych publikacją wyników prosimy o kontakt.

W kwietniu 2014 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące sytuacji biur architektonicznych. Zainteresowanych publikacją wyników prosimy o kontakt.

W marcu 2014 roku opublikowaliśmy wyniki badań dotyczących sytuacji na rynku usług dekarskich. Zainteresowanych publikacją wyników sondażu prosimy o kontakt.

WYBRANE RAPORTY Z BADAŃ SONDAŻOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

W kwietniu 2013 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące sytuacji biur architektonicznych. Zainteresowanych publikacją wyników prosimy o kontakt.

W marcu 2013 zaprezentowaliśmy wyniki badań narciarzy na temat znajomości ustawy o bezpieczeństwie w górach. Zainteresowanych publikacją wyników sondażu prosimy o kontakt.

W lutym 2013 roku opublikowaliśmy wyniki badań dotyczących sytuacji na rynku usług dekarskich. Zainteresowanych publikacją wyników sondażu prosimy o kontakt.

W styczniu 2013 roku opublikowaliśmy wyniki badań sondażowych na temat postaw mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii. Zainteresowanych publikacją wyników prosimy o kontakt.